به سایت گرین تک خوش آمدید

هر آنچه می خواهید، بدانید

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سلام اینجا گرین تک است

دوره آموزشی تخصصی: استخوان

ماده استخوانی

.مواد آلی: ازرشته های پروتئینی تشکیل شده و مقاومت استخوان را در برار ضربه افزایش می دهد

.مواد معدنی: ازکلسیم و فسفر تشکیل شده و مقاومت استخوان را در برار فشار افزایش می دهد

انواع استخوان

بلند: ران، بازو، ترقوه وساق پا✔

کوتاه: مچ دست وبند انگشتان ومهره های کمر✔

پهن: دنده ها، جمجمه، نیم لگن، کتف✔

وظایف استخوان ها در بدن

بعضی از آنها ازبخش های مهم و حیاتی بدن محافظت می کنند🎁

اسکلت و چارچوبی را به وجود می آورند که ماهیچه ها و سایر اندام ها به آن تکیه می کنند🎁

استخوان ها و ماهیچه ها باعث حرکت بدن می شوند🎁

محل ذخیره بعضی از املا ح معدنی مانند فسفروکلسیم هستند🎁

محل تولید سلول هاوگلبول های خون هستند🎁

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________